ประกาศจากวิทยาลัยฯในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
[01-10-63] ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเรียกรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
[25-09-63] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
[16-09-63] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1 ส่วนที่1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ส่วนที่2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
[26-08-63] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
[25-08-63] ประกาศวิทยาลัยฯเรื่อง ขอยกเลิกการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ส่วนที่1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่
[19-08-63] ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
[04-08-63] ประกาศปฏิทินกำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
[04-08-63] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป พร้อมทั้ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
[15-07-63] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
[17-06-63]  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
[17-06-63] ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน สาขา วิชาช่างก่อสร้า
[17-06-63] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
[17-06-63] กำหนดการประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ฤดูร้อน/2562
[29-05-63] ประกาศเรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา/ค่าลงทะเบียน/ค่าหน่วยกิจ/ค่ากิจกรรมพื้นฐาน รวมถึงกำหนดการเปิดภาคเรียนและกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่1/2563
[15-06-63] ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับ ปวช .1 ทุกสาขาวิชาประจำปีการศึกศึกษา 2563
[15-06-63] ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาระดับ ปวส.1 ทุกสาขาวิชาประจำปีการศึกษา2563
[15-06-63] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
[29-05-63] ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ร้านสวัสดิการ
[29-05-63] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
[22-05-63] ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา2563
[20-05-63] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ จำนวน ๑ อัตรา
[20-05-63] ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป รอบสอบคัดเลือก ที่มาสมัครเรียนเมื่อวันที่ 3 -12 พฤษภาคม 2563
[20-05-63] แจ้งเลื่อนการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
[13-05-63] ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป รอบสอบคัดเลือก ที่มาสมัครเรียนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึง 12 พฤษภาคม 2563
[01-05-63] ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป เพิ่มเติมรอบสอบคัดเลือก
[01-05-63] ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนประเภททั่วไปประจำปีการศึกษา2563 รอบเพิ่มเติม ที่มาสมัครเรียนเมื่อวันที่ 10-30 เมษายน 2563
[01-04-63] ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562
[27-03-63]   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประเภททั่วไปของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมายอสาขาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
[27-03-63]   ประกาศการรับสมัครนักเรียนนักศึกษารอบทั่วไป เพิ่มเติมระดับปวช และ ปวสประจำปีการศึกษา 2563
[26-03-63  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับปวช.1และ ปวส.1ประเภททั่วไปประจำปีการศึกษา 2563
[25-03-63] ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอยกเลิกการทดสอบความรู้และความถนัดทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยฯ ในการสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2563
[25-03-63] ประกาศจากวิทยาลัยเรื่องการแจ้งกำหนดการสอบแก้ตัว0และไม่สมบูรณ์ ม.ส.
[25-03-63] ประกาศแจ้งจากวิทยาลัยเรื่องวิธีการตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง