Get Adobe Flash player

                  99

                 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ตั้งอยู่บนถนนหนองจิกใกล้วงเวียนหอนาฬิกา ห่างจากศาลากลางจังหวัดปัตตานีประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงวิทยาลัยฯมีสถานศึกษาและหน่วยงานราชการมากมาย เช่น วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่นเดียวกับวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี หน่วยงานราชการที่สำคัญที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง เช่น จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชนอีกมากมาย การเดินทางมายังวิทยาลัยฯเนื่องจากวิทยาลัยฯตั้งอยู่บนถนนหนองจิก ซึ่งเป็นถนนสายหลักของจังหวัดปัตตานี สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ประจำทาง รถยนต์ส่วนตัว หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งมีบริการตลอดวัน นอกจากนี้ถนนหน้าวิทยาลัยฯยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังอำเภอหนองจิก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่น ๆ

                   จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชานแดนภาคใต้ เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งวัฒนธรรมไทย จีน อิสลาม เช่นวัดที่สำคัญของศาสนาพุทธได้แก่ วัดช้างไห้ ซึ่งมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดหลวงพ่อดำ) เป็นที่ตั้งของมัสยิดกรือเซะซึ่งเป็นตำนานของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งเป็นที่นับถือของคนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของมัสยิดกลาง ซึ่งถือว่าเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งวัฒนธรรมทั้ง 3 แบบ ถือเป็นข้อได้เปรียบในเชิงของการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน และเนื่องจากจังหวัดปัตตานี มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายมีทั้งพื้นที่ลุ่มสำหรับทำนา ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชาชน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ติดทะเล จึงมีบทบาททางเศรษฐกิจด้านการประมงที่สำคัญของภาคใต้ เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึก มีสะพานปลา โรงงานอุตสาหกรรมที่รองรับผลผลิตจากการประมง เช่นอุตสาหกรรมปลากระป๋อง อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เข็ง อุตสาหกรรมห้องเย็น และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เกิดการสร้างงาน การมีรายได้ของประชากร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ