Get Adobe Flash player

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 2546

          หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ซึ่งเปิดสอนดังนี้

                   1.1ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 6 สาขา วิชาดังนี้

                   1.1.1 สาขาวิชาเครื่องกล                      สาขางานยานยนต์

                   1.1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง    สาขางานเครื่องมือกล

                   1.1.3 สาขาวิชาโลหะการ                      สาขางานเชื่อมโลหะ

                   1.1.4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                   1.1.5 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์          สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

                   1.1.6 สาขาวิชาการก่อสร้าง                              สาขางานก่อสร้าง

 

 

2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

หลักสูตร 2 ปี รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าโดยเปิดสอน 3 ประเภทวิชา ดังนี้

2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                2.1.1 สาขาวิชาเครื่องกลสาขางานเทคนิคยานยนต์

                2.1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขางานเครื่องมือกล

                2.1.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะสาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ

                2.1.4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

                2.1.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

                2.1.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

                2.1.7 สาขาวิชาโยธาสาขางานโยธา


2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                2.2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขางานพัฒนาเว็บเพจ

 

2.3 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                2.3.1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ