Get Adobe Flash player
 [1-2-60] งานวิจัย เอกสารประกอบการเรียนชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 จัดทาโดย นายทรงวิทย์ ระวังวงศ์  อ่านเพิ่มเติม
 [29-3-61] ชื่อผลงาน การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ 8s Model วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จัดทำโดย  นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง อ่านเพิ่มเติิม
 [10-02-64]  ชื่อรายงานการวิจัยครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ