Get Adobe Flash player
[1-2-60] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช และ ปวส โครงการโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช ปวส
ประจำปีการศึกษา 2560
 
[1-2-60] เอกสารประกอบการเรียน ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 จัดทาโดย นายทรงวิทย์ ระวังวงศ์ 
[1-2-60] กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 
[4-1-60] ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปี การศึกษา2560 
[29-9-59] ปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 1/2559 
[28-7-59] กำหนดการโครงการรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสามัญสัมพันธ์ ณ หอประชุมโรงอาหาร
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  วันที่ 3 ส.ค.59
 
[16-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
[14-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนสถานประกอบการสาขางานเทคนิคยานยนต์
[14-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานเครื่องมือกล
[11-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานไฟฟ้ากำลัง
[11-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานผลิตภัณฑ์ 
[11-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ