Get Adobe Flash player
[5-4-62] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภท สมัครทั่วไป ในระดับ ปวช1 และ ปวส1 ประจำปีการศึกษา2562
[5-4-62] ประกาศผลการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)นักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา2562
[1-4-62] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช1 และ ปวส2 ประจำปีการศึกษา 2562 
[8-3-62] ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช1 และ ปวส2 ประจำปีการศึกษา 2562
[19-11-61] เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐานทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับภาค ปีการศึกษา 2561 
[19-11-61] download ไฟล์ word ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐานทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบุตรวิชาชีพ ปวช ระดับภาค ปีการศึกษา 2561
[30-8-61] ตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา1/ 2561 ระดับชั้น ปวช ทุกสาขาวิชา 
[30-8-61]ตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2561 ระดับชั้น ปวส ทุกสาขาวิชา
[23-4-61]ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561 
[11-4-61] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 
[4-4-61]ประกาศผลสอบคัดเลือกข้อเขียนนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี สาขาิชาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561 
[4-4-61] ประกาศผลสอบคัดเลือกข้อเขียนนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี สาขาิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561
[4-4-61] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประเภทสมัครทั่วไป ระดับ ชั้น ปวช1 และ ปวส1 ประจำปีการศึกษา 2561 
[29-3-61]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช และ ปวส ประจำปีการศึกษา 2561
[29-3-61]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
[29-3-61]การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ 8s Model วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ชื่อผู้จัดทำ สุภัคคณิศร รุ่งเรือง
[9-3-61]รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช
[9-3-61]รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561ระดับ ปวส
[8-3-61]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561ระดับ ปวช.
[8-3-61] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561ระดับ ปวส.
[14-2-61]ตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2560ทุกแผนกทุกระดับชั้น 
[24-1-61]ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 
[23-1-61]ประกาศเรื่องการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา2560
[8-1-61]ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช และ ปวส โดยกรณีโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา2561
[27-9-60] ปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 1/2560 
[13-4-60] กำหนดการการสอบปลายภาคนักเรียนนักศีกษาภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 
[13-4-60] ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560 

 

[1-2-60] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช และ ปวส โครงการโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช ปวส
ประจำปีการศึกษา 2560
 
[1-2-60] เอกสารประกอบการเรียน ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 จัดทาโดย นายทรงวิทย์ ระวังวงศ์ 
[1-2-60] กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 
[4-1-60] ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปี การศึกษา2560 
[29-9-59] ปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 1/2559 
[28-7-59] กำหนดการโครงการรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสามัญสัมพันธ์ ณ หอประชุมโรงอาหาร
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  วันที่ 3 ส.ค.59
 
[16-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
[14-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนสถานประกอบการสาขางานเทคนิคยานยนต์
[14-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานเครื่องมือกล
[11-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานไฟฟ้ากำลัง
[11-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานผลิตภัณฑ์ 
[11-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ