Get Adobe Flash player
[8-1-61]ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงานและเทคนิคพื้นฐาน  
[26-12-60]ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรตำแหน่งพนักงานราชการ ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน และช่างเทคนิคพื้นฐาน
[14-11-60]ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
[19-5-60] ปฏิทินงานทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 
[15-4-60] ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน  สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา 
[15-4-60] การอยู่เวรรักษาการณ์ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560  
[5-4-60] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนังงานราชการด้านสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ส่วนที่1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ส่วนที่2 ความรู้ความสามารเฉพาะตำแหน่ง
[29-3-60] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ ด้านสารสนเทศ  
[4-11-59] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน และพนักงานขับรถ  
[24-10-59] ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
[19-10-59] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
[10-10-59] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
[29-8-59] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ภาษาอังกฤษ
[23-8-59] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่งพนักงานราชการ ครู ภาษาอังกฤษ ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ส่วนที่2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
[10-8-59] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู เอก ภาษาอังกฤษ 
[1-8-59]  ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครู เอก ภาษาอังกฤษ
[29-7-59]ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
[29-7-59] ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนสาขาวิชาวิทยศาสตร์ 
[27-7-59] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง  ครูจ้างสอน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
[26-7-59]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่งพนักงานราชการ ครู คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ส่วนที่2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
[23-7-59] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
[22-7-59] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลา
 สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
[13-7-59] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
[11-7-59] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[5-7-59] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
[16-6-59] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
[9-5-59] ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
[22-5-59] กำหนดการสำหรับ นักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 (ประเภทโควต้าพิเศษจากสถานศึกษาเดิม)
[16-1-59] การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
[1-1-59] ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ