Get Adobe Flash player
[14-2-62]แจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ประจำปีการศึกษา 2562
hkhkhk[24-1-62]ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษารับทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ปีการศึกษา 2562 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และสตูล
[5-2-61] ผลการสอบคัดเลือกและกำหนดการนักศึกษารับทุน ระดับ ปวช.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ปีการศึกษา 2561
[5-2-61] ผลการสอบคัดเลือกและกำหนดการนักศึกษารับทุน ระดับ ปวส.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ปีการศึกษา 2561
[24-1-61] ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
[25-5-60] กำหนดการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 ผู้กู้รายเก่าระดับชั้น ปวช2,3 และ ปวส2
[25-5-60] กำหนดการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 ผู้กู้รายใหม่ทุกระดับชั้น และ ผู้กู้รายเก่า ระดับชั้น ปวส 1
[20-2-60] ผลการสอบคัดเลือกและกำหนดการนักศึกษารับทุน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2560 
[1-2-60] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรับทุนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 
[10-1-60] เลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับปวช และ ปวส ประจำปีการศึกษา 2560
[4-1-60] ประกาศรับสมัครคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนกาารศึกษา จชต. 
[22-7-59] โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 
[12-6-59] รับสมัครคัดเลือกนักศึกษารับทุนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.1) ปีการศึกษา 2559 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยื่นสมัครพร้อมหลักฐานฯ ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ 
[11-6-59]  ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสงค์ขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้กู้รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2  
[16-5-59] ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสงค์ขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้กู้รายใหม่ ทุกระดับชั้น และ ผู้กู้รายเก่า ระดับชั้น ปวส.1
[9-4-59]  รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 

 

ico document prepareแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(พิธีหล่อเทียน-แห่เทียนพรรษา) และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและสถานศึกษา
ico document prepareการช่วยเหลือคนไทยในประเทศเนปาลและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศเนปาล
ico document prepareการจัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ