Get Adobe Flash player

ชื่อผลงาน : การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ 8s Model วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ชื่อผู้จัดทำ : สุภัคคณิศร รุ่งเรือง

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

1 ปก 2 คำนำ 3 สารบัญ 
4 สารบัญภาพ 5 คำชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน  6 ผังวิเคราะห์หน่วยการเรียน
7 ใบวิเคราะห์เวลาเรียน  8 ใบวิเคราะห์ การวัดและประเมินผล 9 หน่วยที่ 1 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
 10 หน่วยที่ 8 การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส 11 ใบงานที่ 8.1-4  12 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8
13 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8 14 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 15 แบบประเมินผลปฏิบัติ

download ทั้งหมด

 

 [1-2-60] งานวิจัย เอกสารประกอบการเรียนชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 จัดทาโดย นายทรงวิทย์ ระวังวงศ์  อ่านเพิ่มเติม
 [29-3-61] ชื่อผลงาน การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ 8s Model วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จัดทำโดย  นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง อ่านเพิ่มเติิม
 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ