Get Adobe Flash player
[20-2-60] ผลการสอบคัดเลือกและกำหนดการนักศึกษารับทุน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2560 
[1-2-60] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรับทุนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 
[10-1-60] เลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับปวช และ ปวส ประจำปีการศึกษา 2560
[4-1-60] ประกาศรับสมัครคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนกาารศึกษา จชต. 
[22-7-59] โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 
[12-6-59] รับสมัครคัดเลือกนักศึกษารับทุนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.1) ปีการศึกษา 2559 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยื่นสมัครพร้อมหลักฐานฯ ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ 
[11-6-59]  ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสงค์ขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้กู้รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2  
[16-5-59] ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสงค์ขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้กู้รายใหม่ ทุกระดับชั้น และ ผู้กู้รายเก่า ระดับชั้น ปวส.1
[9-4-59]  รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 

 

ico document prepareแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(พิธีหล่อเทียน-แห่เทียนพรรษา) และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและสถานศึกษา
ico document prepareการช่วยเหลือคนไทยในประเทศเนปาลและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศเนปาล
ico document prepareการจัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

[9-3-61]รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช
[9-3-61]รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561ระดับ ปวส
[8-3-61]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561ระดับ ปวช.
[8-3-61] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561ระดับ ปวส.
[14-2-61]ตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2560ทุกแผนกทุกระดับชั้น 
[24-1-61]ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 
[23-1-61]ประกาศเรื่องการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา2560
[8-1-61]ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช และ ปวส โดยกรณีโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา2561
[27-9-60] ปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 1/2560 
[13-4-60] กำหนดการการสอบปลายภาคนักเรียนนักศีกษาภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 
[13-4-60] ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560 

 

[1-2-60] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช และ ปวส โครงการโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช ปวส
ประจำปีการศึกษา 2560
 
[1-2-60] เอกสารประกอบการเรียน ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 จัดทาโดย นายทรงวิทย์ ระวังวงศ์ 
[1-2-60] กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 
[4-1-60] ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปี การศึกษา2560 
[29-9-59] ปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 1/2559 
[28-7-59] กำหนดการโครงการรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสามัญสัมพันธ์ ณ หอประชุมโรงอาหาร
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  วันที่ 3 ส.ค.59
 
[16-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
[14-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนสถานประกอบการสาขางานเทคนิคยานยนต์
[14-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานเครื่องมือกล
[11-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานไฟฟ้ากำลัง
[11-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานผลิตภัณฑ์ 
[11-6-59] รายชื่อนักศึกษานำรายวิชาชีพไปเรียนในสถานประกอบการ สาขางานก่อสร้าง 
[8-1-61]ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงานและเทคนิคพื้นฐาน  
[26-12-60]ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรตำแหน่งพนักงานราชการ ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน และช่างเทคนิคพื้นฐาน
[14-11-60]ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
[19-5-60] ปฏิทินงานทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 
[15-4-60] ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน  สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา 
[15-4-60] การอยู่เวรรักษาการณ์ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560  
[5-4-60] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนังงานราชการด้านสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ส่วนที่1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ส่วนที่2 ความรู้ความสามารเฉพาะตำแหน่ง
[29-3-60] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ ด้านสารสนเทศ  
[4-11-59] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน และพนักงานขับรถ  
[24-10-59] ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
[19-10-59] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
[10-10-59] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
[29-8-59] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ภาษาอังกฤษ
[23-8-59] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่งพนักงานราชการ ครู ภาษาอังกฤษ ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ส่วนที่2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
[10-8-59] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู เอก ภาษาอังกฤษ 
[1-8-59]  ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครู เอก ภาษาอังกฤษ
[29-7-59]ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
[29-7-59] ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนสาขาวิชาวิทยศาสตร์ 
[27-7-59] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง  ครูจ้างสอน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
[26-7-59]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่งพนักงานราชการ ครู คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ส่วนที่2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
[23-7-59] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
[22-7-59] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลา
 สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
[13-7-59] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
[11-7-59] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[5-7-59] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
[16-6-59] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
[9-5-59] ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
[22-5-59] กำหนดการสำหรับ นักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 (ประเภทโควต้าพิเศษจากสถานศึกษาเดิม)
[16-1-59] การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
[1-1-59] ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ