Get Adobe Flash player

นายสักรินทร์ สันหมุด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและครือข่ายศิษย์เก่าอาชีวศึกษา เพื่อนำพาสันติสุข "รอมฎอนสัมพันธ์" ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอยู่ดีมีสุขในสังคม มีความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนให้นักศึกษามีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและทำความดีในเดือนอันประเสริฐตามหลักการของอิสลาม "ในเดือนรอมฎอน" เมื่อวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว

 

 

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๓
โทร 073-335913 /  Fax 073-331853 / เว็บไซต์ http://www.technictani.ac.th

รับผิดชอบระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ